Lietuvos higienos normos Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1076 “Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos

(Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo” 1 punktu (Žin., 1999, Nr. 83-2473),

  1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” (pridedama).
  2. Nustatau higienos normos įsigaliojimo datą - 2000 m. birželio15 d.
  3. Tvirtinu šios higienos normos įgyvendinimo priemonių planą.
  4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V.Kriauzai.

....Parsisiųsti pilną įstatymą...